Arhivi Kategorije: Ugodnosti

Razpis – Kranjska gora zima 2020/2021

RAZPIS ZA POČITNIKOVANJE V KRANJSKI GORI –ZIMA 2020/2021

9. 11. 2020, Sindikat delavcev v pravosodju

Sneg je letos še posebej zgodaj poskrbel za pravcato pravljično idilo v Kranjski Gori. Jasno je pokazal, da prihaja čas zimskega obdobja za koriščenje stanovanja SDP, prišel pa je tudi čas za novi razpis za zimsko obdobje 2020/2021.

Preberi več Razpis – Kranjska gora zima 2020/2021

Fitnes GYM24

Sindikat delavcev v pravosodju je poskusno od dne 1.11.2017 do dne  31.12.2017 sklenil dogovor s fitnesom  GYM24 (http://gym24.si) na Dunajski cesti 154 v Ljubljani.

Fitnes je sodoben in odprt 24 ur na dan, parkirnina je brezplačna o 2:00 uri in pet naših članov lahko na dan obišče samostojne ali različne druge vadbe.

Potrebno se je predhodno najavit na e-mail virnik.tomaz@gmail.com in napisati termin vadbe, ko dobite povratno potrdilo, se vam bodo vrata v fitnesu odprla.

 Veliko prijetne vadbe vam želi vaš sindikat.

Hišni red

HIŠNI RED

dvosobno stanovanje Kranjska Gora

1. Ključe z Napotnico – z obrazcem PD-2 in Poročilom o letovanju PD-3 ter Hišnim redom prevzamete pred nastopom koriščenja in vrnete (ključe in obrazec PD-3) v dveh delovnih dneh po koriščenju objekta, na sedežu Sindikata delavcev v pravosodju, Tavčarjeva 9 v telefonski centrali v pritličju, soba 42.

2. Prihod se vrši od 12.00 ure prvega dne. Odhod do 11.00 ure zadnjega dne.

3. Ob prihodu in ves čas bivanja morate v prostorih OBVEZNO UPORABLJATI COPATE, čevlje pa shranjevati v za to določenih prostorih ob glavnem vhodu.

4. Ob prihodu: Obrazec v knjigi gostov, ki se nahaja v stanovanju, obvezno oddajte na Policijsko postajo Kranjska Gora pri hotelu Kompas v Kranjski Gori – prijava začasnega bivališča, najkasneje v 12 urah od prihoda.

V knjigo pripomb, ki se nahaja v apartmaju, vpišite vse podatke in ugotovljene posebnosti ob pregledu stanja inventarja.

Za vsako spremembo ali poškodbo izpolnite obrazec PD-3 – Poročilo o letovanju in ga oddajte skupaj s ključi v dveh delovnih dneh od končanja počitnikovanja.

Vso nastalo škodo, katera je nastala v času koriščenja ali pri ugotovitvi eventualne razlike, morate vpisati v Pritožbo in oddati Komisiji za koriščenje, vzdrževanje in najem stanovanja v lasti SDP v roku 8 dni na naslov elektronske pošte: sindikat.sdp.apartma.kg@gmail.com oz. ob ugotovitvi škode javiti upravitelju, ki je Boban Stegić, na GSM 051/304-028.

V kolikor uporabljate električno ogrevanje, bojler in druge električne naprave preberite navodila za uporabo le-teh in jih ob zapustitvi objekta tudi izključite.

5. Obvezna je uporaba posteljnine (prevleke za odeje, prevleke za blazine in rjuhe), ki jo je potrebno prinesti s seboj.

UPORABA LEŽIŠČ BREZ POSTELJNINE NI DOVOLJENA.

6. V OBJEKTU NI DOVOLJENO IMETI DOMAČIH ŽIVALI.

7. V OBJEKTU JE STROGO PREPOVEDANO KADITI.

8. Med 22.00 in 7.00 uro morate vsi uporabniki skrbeti za mir in tišino, tako da ne bo nihče od stanovalcev moten pri počitku.

9. Apartma pospravljate in koristite uporabniki sami, zato ste ga dolžni redno vzdrževati v čistem in urejenem stanju. Čistila niso v objektu.

10. Ogrevanje je centralno električno, na peči v kuhinji priklopite obe stikali, nato pa na hodniku nastavite primerno temperaturo na termostatu.

11. Parkirišče je zagotovljeno pred blokom oz. na javnih parkiriščih.

12. Smuči in smučarska oprema se shranjuje v za to postavljenih omarah v kleti. Ključ je na obesku od vhodnih vrat.

13. OB ODHODU knjigo pripomb, mapo z navodili in knjigo gostov pustite na vidnem mestu. Izključite vse električne naprave. Ne puščajte odprtih oken, hrane v hladilniku ali omaricah. Apartma očistite tako, da gostje za vami ne bodo imeli pripomb in ga bodo z veseljem uporabljali.

14. Vsi najemniki apartmaja so dolžni striktno ločevati odpadke in jih odlagati v za to namenjene zabojnike na ekološkem otoku ob dvorani Vitranc. Ekološki otok je namenjen za steklo, papir in embalažo, ostale odpadke odlagajte v za to namenjene zabojnike pred blokom na naslovu Ledine 11.

Za dosledno upoštevanje hišnega reda se vam zahvaljujemo. Spoštujte našo skupno lastnino.

Želimo vam prijetno bivanje.

 Vaš SDP

Pravilnik

PRAVILNIK O KORIŠČENJU, VZDRŽEVANJU IN NAJEMU

STANOVANJA V LASTI SDP

1.  SPLOŠNE UGOTOVITVE
1. člen
S Pravilnikom o koriščenju, vzdrževanju in najemu stanovanja v lasti Sindikata delavcev v pravosodju (v nadaljevanju: Pravilnik) se ureja počitnikovanje, pravica do uporabe počitniškega objekta, vzdrževanje počitniškega objekta, obračun storitev ter pravice, dolžnosti in odgovornosti uporabnikov počitniškega objekta.

2. člen
Počitnikovanje je namenjeno oddihu in rekreaciji ter vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti članov Sindikata delavcev v pravosodju, v nadaljevanju Sindikat. Izvaja se preko vsega leta, razen v času, ko se v enoti opravljajo vzdrževalna dela.
Počitniški objekt se prvenstveno uporablja za potrebe počitnikovanja, lahko pa se zlasti izven sezone uporablja tudi za izvajanje internih izobraževanj in usposabljanj ter drugih potreb Sindikata.

3. člen
Upravičenci koriščenja stanovanja so aktivni in upokojeni člani Sindikata, člani pripojenih sindikatov (v nadaljevanju: prosilci). V primeru prostih zmogljivosti lahko letujejo tudi na novo prijavljeni člani, ki pokažejo zanimanje za letovanje v počitniškem objektu, pri čemer za koriščenje le-tega plačajo polno ceno oz. ceno za novo prijavljene člane.

2.  FINANCIRANJE POČITNIKOVANJA
4. člen
Vzdrževanje stanovanja se financira iz prihodkov koriščenja.

5. člen
Poraba sredstev, namenjenih financiranju počitnikovanja Sindikata, se določi z letnim programom dela, ki vsebuje finančni načrt, kalkulacijo cen, načrt nabav opreme in drobnega inventarja ter načrt vzdrževanj za tekoče leto, in sicer za:
– nakup in zamenjavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja v počitniških enotah,
– redno in investicijsko vzdrževanje počitniških enot,
– dvig kakovosti in obsega storitev počitniške dejavnosti ter
– čiščenje počitniških enot.

Letni program dela v zvezi s počitnikovanjem potrjuje Izvršni odbor Sindikata na predlog Komisije za koriščenje, vzdrževanje in najem, v nadaljevanju Komisija. Načrt nabav in vzdrževanj se pripravi na osnovi analize poročil o letovanju v preteklem letu, pregleda stanja počitniških enot s strani Komisije in na osnovi razpoložljivih finančnih virov.

Letni program dela v zvezi s počitnikovanjem se pripravi do konca januarja za tekoče leto, razen kalkulacija cen, ki se izdela najkasneje do konca marca. Ob morebitnem preseganju ali nedoseganju finančnega plana se tekom leta prilagodi tudi letni program dela. Morebitno spremembo potrjuje Izvršni odbor Sindikata na predlog Komisije.

2.1. Oblikovanje cen
6. člen
Cenik letovanja se oblikuje na podlagi predloga Komisije in upravnika stanovanja ter ga potrdi Izvršni odbor Sindikata.

7. člen
V kolikor se ugotovijo manjše pomanjkljivosti pri urejenosti počitniške enote, ki jih ni mogoče odpraviti pred začetkom letovanja, lahko Komisija do odprave pomanjkljivosti zniža ceno do 20 %. Prosilca je potrebno pred vplačilom opozoriti na pomanjkljivosti in morebitno znižanje cene. V primeru večjih pomanjkljivosti se enota v določenem terminu ali sezoni ne odda.

3.   POSLOVANJE POČITNIKOVANJA
8. člen
Komisija izvaja strokovna dela počitnikovanja. Iz prihodkov počitnikovanja se zagotavlja pokrivanje odhodkov, povezanih s storitvami počitnikovanja.

Komisija skrbi za:
– racionalno razporejanje in izrabo počitniških zmogljivosti,
– smotrno gospodarjenje s počitniškimi zmogljivostmi in smotrno porabo razpoložljivih sredstev,
– dvig kakovosti storitev počitniške dejavnosti,
– vzdrževanje ustreznega nivoja kvalitete počitniških zmogljivosti (periodične obnove prostorov in zamenjave izrabljene opreme oziroma drobnega inventarja) ter
– vodenje evidenc s področja počitniške dejavnosti.

9. člen
Za potrebe izvajanja počitnikovanja je pri Sindikata ustanovljena Komisija za koriščenje, vzdrževanje in najem, ki jo imenuje Izvršni odbor Sindikata za dobo mandata vseh ostalih funkcij. Komisija za koriščenje, vzdrževanje in najem (v nadaljevanju: Komisija) ima od 3 do 5 članov. Člani Komisije so imenovani izmed članov Sindikata in med seboj izvolijo predsednika Komisije in upravnika. Član Komisije lahko izstopi iz Komisije s podano pisno izjavo in pri tem preda morebitne ključe in vse dokumente, ki jih ima v zvezi s poslovanjem Komisije, predsedniku sindikata ali drugim članom komisije neposredno ali s priporočeno poštno pošiljko.
Komisija odločitve sprejema na sestankih. Odločitve sprejema z večino glasov. Na sejah Komisije se piše zapisnik.

10. člen
Komisija odloča o:
– dodelitvi počitniških zmogljivosti prosilcem na podlagi razpisa,
– pritožbah, ki se nanašajo na uporabo počitniških zmogljivosti,
– drugih pritožbah v zvezi s počitnikovanjem,
– pravicah prosilcev,
– kršitvah pravilnika in izrekih začasne prepovedi letovanja,
– znižanju cene letovanja do 20% v počitniški enoti v primerih iz 7. člena Pravilnika.

Komisija s sklepom odloči o pritožbi v roku 15 dni od prejema.

4.   UPORABA POČITNIŠKIH ZMOGLJIVOSTI
11. člen
Termini so skozi vse leto praviloma tedenski. Izjemoma so lahko termini tudi krajši, če tedenski termin ni zaseden in v času največje sezone (zimske šolske počitnice in med prazniki, ko so v razpisu določeni krajši termini). Krajši termini, ki niso določeni z razpisom, se lahko začnejo oddajati 3 delovne dni pred začetkom počitnikovanja.

4.1. Dodeljevanje počitniških zmogljivosti
4.1.1. Razpis za letovanje
12. člen
Razpis pripravi Komisija. Razpis mora biti objavljen na spletni strani SDP najkasneje 10 dni pred začetkom sezone. Razpis se pripravi najkasneje do 31.03. v tekočem koledarskem letu in za zimsko sezono najkasneje do 10.10. v tekočem koledarskem letu. Izven sezone se počitniški objekt oddaja glede na interes prosilcev in ob upoštevanju prispelih prijav do njihove zasedenosti. Če število prijav presega proste počitniške zmogljivosti, se za določanje prednosti pri prosilcih za počitniške objekte uporabljajo merila iz 14. člena Pravilnika.
V razpisu za počitnikovanje se določi začetek in konec sezone, termini za počitnikovanje ter pogoji in postopek prijave. Na razpis se lahko prijavijo samo člani Sindikata delavcev v pravosodju, ne pa tudi člani pripojenih sindikatov, upokojeni člani Sindikata in novo prijavljeni člani Sindikata.
Poletna sezona se začne praviloma v začetku aprila in traja do oktobra.
Zimska sezona se začne praviloma v začetku oktobra in traja do začetka aprila.

13. člen
Prosilec se prijavi na počitnikovanje z izpolnitvijo obrazca na spletni strani Sindikata (http://www.sindikat-sdp.si/site/) pod rubriko „Ugodnosti“ v zavihku „apartmaji“  v roku, ki je na razpisu določen.  Počitnikujejo lahko le osebe, navedene na napotnici. Napotnica ni prenosljiva na drugo osebo. Na prijavnici se lahko navede največ tri termine. V okviru razpisa za letovanje se počitnikovanja dodeljujejo na podlagi doseženega števila točk prosilca. Posameznemu prosilcu se lahko v okviru razpisa dodeli le eno počitnikovanje, razen če kapaciteta ni zasedena v drugih terminih, določenih z razpisom.
Komisija prepoznih, nepopolnih ali nepravilnih prijavnic ne upošteva oz. če gre za nezasedeni termin, lahko Komisija od prosilca zahteva dopolnitev prijavnice.

14. člen
Prosilcem se dodelijo točke na podlagi naslednjih kriterijev:
1. šoloobvezni otroci nosilca ali šoloobvezni otroci, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem letovanja (otroci v osnovni šoli od 1. do 9. razreda) – 20 točk za vsakega šoloobveznega otroka,
2. predšolski otroci nosilca ali predšolski otroci, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem letovanja – 10 točk za vsakega predšolskega otroka,
3. uporaba počitniških zmogljivosti v preteklih 6 sezonah (zadnjih 3 poletnih in 3 zimskih sezonah), vendar le, če je letoval cel termin:
– tri ali večkrat – 0 točk
– dvakrat – 30 točk
– enkrat – 60 točk
– nikoli – 90 točk
4. skupna doba članstva v Sindikatu- 1 točka/dopolnjeno leto,
5. zdravstveno stanje s priloženim priporočilom zdravnika specialista o bolezni ali invalidnosti:
– za člana Sindikata 2 točki
– za ožjega družinskega člana nosilca 1 točka.

V primeru, da več članov doseže enako število točk, ima prednost:
1. član Sindikata z več šoloobveznimi otroki,
2. član Sindikata z daljšim obdobjem članstva,
3. član Sindikata, ki v zadnjih treh letih ni koristil počitniškega objekta,
4. član Sindikata, ki predloži potrdilo o kolektivnem dopustu zakonca v zaprošenem terminu,
5. član Sindikata, ki predloži priporočilo zdravnika specialista o težki kronični bolezni ali invalidnosti.
Merila iz prejšnjega odstavka se upoštevajo po  navedenem vrstnem redu.

V primerih odpovedi ali prekinitve počitnikovanja iz razlogov, navedenih v 31. členu, se prosilcu prekinjeno  počitnikovanje pri točkovanju v naslednjih letih ne upošteva kot realizirano. Pri prijavi na razpis v naslednjem letu se tekočemu točkovanju dodajo točke dosežene pri nerealiziranem počitnikovanju.

15. člen
Po kriterijih iz 14. člena Pravilnika v času razpisa dodeljujejo v uporabo aktivnim članom Sindikata, ki so se prijavili na razpis za počitnikovanje, glede na število doseženih točk. V primeru, da dosežeta dva ali več prosilcev za isto počitniško enoto v istem terminu, enako število točk, odloča o dodelitvi počitnikovanja Komisija. Komisija pri odločanju upošteva doseženo število točk po vrstnem redu kriterijev iz 14. člena Pravilnika. Počitnikovanje se dodeli tistemu prosilcu, ki prvi po posameznem kriteriju doseže večje število točk. Če dva ali več prosilcev po vseh kriterijih dosežejo enako število točk o dodelitvi termina, se odloči po vrstnem redu prispelih Prijavnic za letovanje.
Razpis je zaključen, ko Komisija odloči o dodelitvi počitnikovanja.

16. člen
O rezultatih razpisa Komisija pisno obvesti vse prosilce v 10 dneh po zaključku razpisa.

4.1.2. Počitnikovanje izven razpisa
17. člen
Počitnikovanje izven razpisa je:
a. počitnikovanje v terminih, ki so ostali prosti po zaključenem razpisu v sezoni.
Proste zmogljivosti lahko uporabljajo člani Sindikata, upokojeni člani, člani pripojenih sindikatov in tudi novo prijavljeni člani, v tem vrstnem redu. Prosilec lahko v koledarskem letu praviloma dvakrat izkoristi pravico do uporabe počitniškega objekta, in sicer iz razpisanih terminov, če pa je počitniški objekt prost, lahko pravico izkoristi večkrat.

18. člen
Izven razpisa se počitniške zmogljivosti dodeljujejo na podlagi vrstnega reda prispelih prijav.

19. člen
Prosilec se prijavi z izpolnitvijo obrazca na internetni strani Sindikata http://www.sindikat-sdp.si/site/ pod rubriko „Ugodnosti“ pod zavihkom „apartmaji“. Šteje se, da je prosilcu dodeljeno počitnikovanje takrat, ko Komisija izda potrdilo o odobritvi počitnikovanja in račun. Komisija je prosilcu dolžna pisno potrditi odobreno letovanje v roku treh (3) delovnih dni po prejemu prijavnice le v primerih, ko je le-ta prejeta vsaj 14 dni pred nastopom letovanja.
Ključe stanovanja lahko izbrani prosilec prevzame v telefonski centrali (Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, soba 42, pritličje) pri Miši Bevk po plačilu obveznosti za počitnikovanje in takrat dobi Poročilo o letovanju s popisom inventarja PD-3. Če prosilec ključev ne vrne v predpisanem roku, se ga o tem poziva in se mu določi nov rok. Če prosilec, kljub določenemu novemu roku ključev v tem roku ne preda, se mu izda račun za povračilo stroškov zamenjave ključavnice in izdelave dodatnih izvodov ključev.

Ključe skupaj s poročilom o letovanju je potrebno vrniti Miši Bevk v roku dveh delovnih dni po končanem počitnikovanju.

20. člen
V času letovanja izven razpisa lahko prosilec, ki mu je bilo letovanje že dodeljeno, odstopi pravico koriščenja počitniške enote drugi osebi. O tem je dolžan Komisijo pisno obvestiti še pred začetkom letovanja in v dopisu navesti podatke o novem nosilcu letovanja zaradi izdaje nove napotnice. V kolikor ta oseba ni članica Sindikata, je dolžna plačati ceno, ki velja za novo prijavljene člane.

4.2. Cena letovanja
4.2.1. Cenik za člane Sindikata
21. člen
Po cenah iz cenika za člane Sindikata lahko letujejo člani SDP.
Poleg cene letovanja je prosilec dolžan plačati še turistično takso po Ceniku.

4.2.2. Cenik za člane pripojenih sindikatov in upokojencev
22. člen
Po cenah iz cenika za člane pripojenih sindikatov lahko letujejo:
– člani SDP Maribor,
– člani SDP Murska Sobota,
– člani SDP Celje
– člani SDP Slovenj Gradec.
Poleg cene letovanja je prosilec dolžan plačati še turistično takso po Ceniku.

4.2.3. Cenik za novo prijavljene člane
23. člen
Po cenah iz Cenika za novo prijavljene člane letujejo vsi, ki se zaradi koriščenje stanovanja na novo prijavijo v Sindikat. Poleg cene letovanja je prosilec dolžan plačati še turistično takso po Ceniku.

4.3. Plačilo
24. člen
Prosilci plačajo:
1. ceno letovanja (dnevna cena x število dni) z nakazilom na račun, naveden v obvestilu o dodelitvi termina letovanja do roka, navedenega na računu;
2. turistično takso, ravno tako z nakazilom na račun, navedenem v obvestilu o dodelitvi termina letovanja do roka, navedenega na računu.
Obveznosti po računu mora prosilec plačati v roku, navedenem na računu. Če tega ne stori, ga Komisija poziva na plačilo v novem roku. Če prosilec obveznosti ne poravna v novo določenem roku se šteje, da termina ne bo koristil in se termin ponudi drugim prosilcem.
Če obveznosti po računu niso plačane v roku navedenem na računu oz. podaljšanjem roku, kar mora biti vsaj tri tedne pred koriščenjem termina, lahko Komisija termin po predhodnem obvestilu prosilca odda drugemu prosilcu, ki je tudi želel koristiti navedeni termin.

25. člen
Na osnovi dokazila o plačilu cene počitnikovanja in turistične takse (24. čl. točka 1. Pravilnika) izda Komisija prosilcu ključ ter vsa potrebna navodila o uporabi stanovanja (prevzem in vračilo ključev, pove, kje se nahaja Hišni red in druga navodila). Po končanem počitnikovanju prosilec izpolni »Poročilo o letovanju«, obrazec PD-3, ki ga prejme hkrati s ključi stanovanja in ga izpolnjenega vrne ob predaji ključev.

4.4. Odpoved letovanja
26. člen
Prosilec mora vložiti odpoved letovanja pisno.

27. člen
Če prosilec odpove letovanje zaradi izrednih okoliščin (npr. smrt, hujša bolezen prosilca ali ožjega družinskega člana, izjemna službena zadržanost prijavljenih letovalcev, ki ni bila znana že ob podaji prijave za termine, drugih opravičljivih razlogov, o katerih odloča komisija), ki so nastopile pred nastopom letovanja, mora najkasneje v 3 dneh od nastanka izredne okoliščine pisno obvestiti Komisijo.

Na podlagi pravočasnega pisnega obvestila in predloženih ustreznih dokazilih o nastalem razlogu (izpisek iz matičnega registra o smrti, potrdilo o bolnišničnem zdravljenju, ipd,) se prosilcu zaračunajo stroški na podlagi 29. čl. Pravilnika. Če odpove letovanje zaradi izredne okoliščine po dnevu, ki je predviden v 1. odst. tega člena Pravilnika, nima pravice do dela povračila vplačanih sredstev za letovanje.

28. člen
Izven razpisa velja obveznost za plačilo določenega deleža stroškov odpovedi v skladu s 29. členom Pravilnika.

29. člen
V primeru, da je letovanje dodeljeno v razpisu s strani Komisije, lahko prosilec brez finančnih posledic odpove letovanje v 8 dneh po prejemu obvestila iz 16. člena Pravilnika. V kolikor prosilec odpove letovanje po tem roku, je dolžan plačati stroške glede na datum koriščenja počitniške kapacitete, in sicer:
– se povrne 70 % zneska v primeru, da je odpoved podana vsaj mesec in pol oz. 45 dni pred začetkom počitnikovanja,
– če je odpoved podana vsaj 30 dni pred začetkom letovanja, se vrne prosilcu 50 % plačane cene,
– če je odpoved podana kasneje, se prosilcu ne vrača zneska letovanja.

4.5. Prekinitev letovanja
30. člen
Če prosilec ne nastopi oziroma prekine letovanje, Komisija ne vrača že vplačanih sredstev za letovanje.

4.6. Odpoved letovanja s strani Sindikata
31. člen
Komisija lahko prosilcu odpove ali zahteva prekinitev letovanja, ne da bi mu moralo povrniti škodo, če nastopijo pred letovanjem ali med letovanjem izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, ki pa bi bile ob dodelitvi letovanja za Sindikat delavcev v pravosodju utemeljen razlog, da letovanje ne bi bilo dodeljeno, če bi bile takrat podane. V tem primeru Sindikat povrne prosilcu vplačana sredstva za letovanje za dni, ko v počitniški enoti ni mogel letovati.

4.7. Pritožbe
32. člen
Letovalec lahko vloži pritožbo, ki se nanaša na uporabo počitniške zmogljivosti in druge pritožbe v zvezi z letovanjem na Komisijo iz 9. člena Pravilnika pisno na elektronski naslov: sindikat.sdp.apartma.kg@gmail.com, najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko je zaključil letovanje, oziroma od nastanka razloga, ki je podlaga za vložitev pritožbe. Pritožba mora biti obrazložena. K pritožbi mora priložiti ustrezna dokazila (fotografije, ki izkazujejo dejansko stanje ter, potrditev o prijavi okvare).
V primeru, da bi bila lahko nepravilnost, ki onemogoča ali omejuje uporabo počitniške zmogljivosti odpravljena takoj, je dolžan letovalec nemudoma obvestiti upravnika in prvi delovni dan v okviru delovnega časa tudi Komisijo. Če tega ne stori, se šteje, da se je letovalec strinjal s pomanjkljivostmi in s tem izgubi pravico do vložitve kasnejše pritožbe z zahtevo po znižanju cene storitve najema oziroma plačilu odškodnine.
Za ugotovljene manjše pomanjkljivosti (npr. slab TV signal, slabše počiščena enota ipd.), ki bistveno ne vplivajo na kakovost bivanja v enoti, SDP ne vrača že vplačanih sredstev za letovanje.
Pritožbe, vložene po poteku roka iz prvega in drugega odstavka tega člena, se zavržejo kot prepozne.

33. člen
Prosilec lahko vloži pritožbo, ki se nanaša na dodelitev letovanja in na delo ali odločitve komisije, pisno v roku 8 dni od dneva odločitve Komisije, na Komisijo SDP. Pritožba mora biti obrazložena.

4.8. Obveznosti pri uporabi počitniških zmogljivosti in posledice kršitev
34. člen
Prosilci so dolžni pri uporabi počitniških zmogljivosti Sindikata dosledno spoštovati vsa prejeta navodila Komisije in Hišni red ter uporabljati dodeljeno počitniško enoto v smislu dobrega gospodarja. Prosilec prevzame počitniško enoto od 12.00 ure prvega dne počitnikovanja in jo izprazni do 11.00 ure zadnjega dne počitnikovanja. Počitnikovalec je odgovoren za vso škodo, nastalo v času njegovega letovanja v počitniški enoti, škodo, ki jo je v počitniški enoti ali na njenem inventarju oziroma v počitniškem objektu povzročil sam ali oseba(e), ki je (so) z njim letovala(e), je dolžan odpraviti sam ali o njej obvestiti Komisijo Sindikata neposredno ob zaključku letovanja na obrazcu PD-3. Stroške za njeno odpravo je dolžan povzročitelj poravnati v predpisanem roku po prejemu računa, v višini, ki jo po pregledu škode določi Komisija.

35. člen
V počitniških enotah domače živali niso dovoljene, prav tako je prepovedano kajenje.

36. člen
Prosilcu, ki mu je bilo dodeljeno letovanje v okviru razpisa, ni dovoljeno prenašati pravice počitnikovanja v počitniški enoti na drugo osebo.
V primeru, da prosilec brez vednosti Komisije dovoli v svoji odsotnosti uporabo dodeljene počitniške enote drugim osebam, se mu zaračuna cena iz cenika, ki velja za na novo prijavljene člane in izreče ukrep iz 37. člena Pravilnika.

37. člen
Oseba izgubi pravico do letovanja za dobo treh let od datuma izdaje sklepa Komisije, če sam ali osebe, ki z njim letujejo:
– ne spoštujejo Hišnega reda v počitniški enoti ali širšem sklopu (stanovanjski blok, počitniško naselje) ter s svojim vedenjem motijo druge letovalce,
– ne zapustijo počitniške enote v skladu z navodili,
– namerno povzročijo škodo v sami enoti ali na objektu,
– ne poskrbijo za odpravo nastale škode neposredno po koriščenju enote,
– v zahtevanem roku ne poravnajo stroškov za odpravo škode, ki so jo povzročili v počitniški enoti,
– dovolijo v svoji odsotnosti uporabo dodeljene počitniške enote drugim osebam,
– samovoljno spreminjajo dodeljeni termin ali počitniško enoto ali
– uporabljajo počitniško enoto brez vednosti Komisije.

5.   KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
38. člen
Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše predsednik Sindikata. Objavi se na spletni strani Sindikata delavcev v pravosodju.

39. člen
Spremembe pravilnika se sprejmejo po istem postopku kot pravilnik.

Datum: 25.02.2016
Tomaž Virnik