ZAPISNIK SEJE STAVKOVNEGA ODBORA

POTEK SEJE STAVKOVNEGA ODBORA SINDIKATA DELAVCEV V PRAVOSODJU IN NA SEJI SPREJETI SKLEPI

Na seji so prisotni predsednik stavkovnega odbora Tomaž Virnik in člani Miha Zorec, Karmen Vran, Anja Gulje, Metka Babič, Andrej Šlihhuber in Branko Gverič.

Sejo je ob 14.30 uri otvoril predsednik sindikata Tomaž Virnik tako, da je članom predstavil predlog dnevnega reda z obrazložitvijo.

Predsednik sstavkovnega odbora je predlagal naslednji dnevni red:

1. Seznanitev članov stavkovnega odbora z razlogi za podaljšanje stavke

2. Glasovanje o nadaljnji zamrznitvi stavke za nadaljnjih pol leta oziroma do dne 5. 9. 2019.

Prva točka dnevnega reda:

Glede na to, da na strani pogajalske skupine obstaja interes za razrešitev stavkovnih zahtev in da na načelni ravni vlada med pogajalsko skupino in sindikatom soglasje o tem, da je probleme, ki so bili izpostavljeni na pogajanjih, potrebno urediti, hkrati pa Vlada Republike Slovenije pripravlja pregled in analizo vseh delovnih mest v javni upravi, predlaga, da se zamrznitev stavke podaljša za pol leta oziroma do 5. 9. 2019.

Druga točka dnevnega reda: Glasovanje

SKLEP :

Stavkovni odbor sprejme sklep, da stavka podaljša še za pol leta oziroma do 5. 9. 2019.

Rezultat glasovanja: ZA sklep je glasovalo 7 glasov od 7 oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. Dva člana stavkovnega odbora sta bila upravičeno odsotna in nista glasovala.

Tomaž Virnik je sejo stavkovnega odbora zaključil dne 26. 2. 2019 ob 15.00 uri.

V Ljubljani, dne 27. 2. 2019

Predsednik stavkovnega odbora in zapisnikar

Tomaž Virnik